Monthly Archive Marzec 2018

OpublikowanoRedakcja

Targi Edukacyjne

Szukaj XXXII Liceum Ogólnokształcącego

na stoisku Zespołu Szkół Komunikacji

pawilon 15 stoisko 58

Czekamy na Ciebie!

 

 

Godziny otwarcia targów

Piątek (23.03) 10:00 – 18:00

Sobota (24.03) 10:00 – 18:00

Niedziela (25.03) 10:00 – 16:00

 

Lokalizacja

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań

 

 

OpublikowanoRedakcja

Dylom organizatora dla Roksany Maziarz z kl. 1Lb

Miło nam poinformować, iż najlepszą uczennicą w Szkole, w XV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Tęcza” – „Świat w kolorach”, została Roksana Maziarz z klasy 1Lb, która wyróżniona została dyplomem organizatora. Życzymy dalszych osiągnięć artystycznych!

 

OpublikowanoRedakcja

Zasady obliczania punktów

O przyjęciu kandydatów do wskazanej klasy pierwszej  decyduje łączna ilość uzyskanych punktów z ocen i innych osiągnięć kandydata.

Lp. OCENIANE KRYTERIUM PUNKTACJA ŁĄCZNIE
PRZEDMIOTY WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM
1. Język polski Ocena:
celująca – 18 punktów
bardzo dobra – 17 punktów
dobra – 14 punktów
dostateczna – 8 punktów
dopuszczająca – 2 punkty
max 72 punkty
2. Matematyka
3. Pierwszy punktowany przedmiot wskazany przez szkolną komisję rekrutacyjną

LA (informatyczna) – informatyka

LB (interpersonalna) – historia

LC (prozdrowotna) – biologia

4. Drugi punktowany przedmiot wskazany przez szkolną komisję rekrutacyjną

LA (informatyczna) – język obcy nowożytny

LB (interpersonalna) – język obcy nowożytny

LC (prozdrowotna) – język obcy nowożytny


DODATKOWA AKTYWNOŚĆ LUB OSIĄGNIĘCIA KANDYDATA
5. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów max 10 punktów
6.

Angażowanie się w aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
Ważne: Komisja rekrutacyjna uwzględnia aktywność, która jest poświadczona poprzez wpis na świadectwo ukończenia gimnazjum

3 punkty
LAUREACI, FINALIŚCI ORAZ KANDYDACI, KTÓRZY UZYSKALI WYSOKIE MIEJSCA W ZAWODACH WIEDZY, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH
7.

Szczegółowe informacje dotyczące zawodów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym zawarte są w załączniku Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 2018/19.

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  2 pkt.;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym –  4 pkt.,
b) krajowym – 3 pkt.,
c) wojewódzkim – 2 pkt.,
d) powiatowym – 1 pkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z te maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W konkursach wiedzy i artystycznych nie uwzględnia się wyróżnień za uczestnictwo w konkursach.

Ważne: Komisja rekrutacyjna uwzględnia osiągnięcia, które są poświadczone poprzez wpis na świadectwo ukończenia gimnazjum

1 – 10 punktów max 18 punktów
WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
8. część humanistyczna
j. polski (1% = 0,2 pkt.)
historia i WOS (1% = 0,2 pkt.)
do 20 punktów
do 20 punktów
max 100 punktów
część matematyczno-przyrodnicza
matematyka (1% = 0,2 pkt.)
przedmioty przyrodnicze (1% = 0,2 pkt.)
do 20 punktów
do 20 punktów
część z j. obcego nowożytnego – poziom podstawowy (1% = 0,2 pkt.) do 20 punktów
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA 200

Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego a także Komunikatów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie naboru na rok szkolny 2018/2019.

OpublikowanoRedakcja

Harmonogram i zasady rekrutacji 2019/2020

Krok 1.

13 maja 2019r. (poniedziałek) – 31 maja 2019r. (piątek) godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Poznaniu będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego NABÓR 2019.

Na stronie internetowej naboru do szkoły ponadgimnazjalnej dostępnej pod linkiem będą zamieszczane aktualne informacje na temat rekrutacji. Poprzez serwis internetowy należy wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, wydrukować go i podpisany przez kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

Kandydat, dla którego XXXII Liceum Ogólnokształcące jest szkołą pierwszego wyboru, składa poniższe dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej z systemu NABÓR 2019,
  • kwestionariusz szkolny, który można wypełnić online i pobrać plik PDF ,
  • rodzice zamierzający skorzystać z uprawnień wynikających z kryteriów różnicujących zobowiązani są do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów do 31 maja 2019 r. Oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, natomiast pozostałe dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego (zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego) odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

Dokumenty rekrutacyjne prosimy składać w budynku XXXII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Bukowskiej 53.

W szkole drugiego i trzeciego wyboru kandydat nie musi składać wniosku elektronicznego. Obowiązek ten pojawia się, jeśli wybrana szkoła nie bierze udziału w poznańskim elektronicznym naborze.

 

Krok 2.

14 czerwca 2019r. (piątek) – 19 czerwca 2019r. (środa) godz. 15.00

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół.

Krok 3.

21 czerwca 2019r. (piątek) – 25 czerwca 2019r. (wtorek) godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata (zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty, dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum)

W tym terminie kandydat dostarcza również 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne.

W dniu 22.06. (piątek), 24.06. (poniedziałek) oraz 25.06. (wtorek) w godzinach 8.00-15.00 odbędą się testy językowe (język angielski obowiązkowy dla wszystkich i język niemiecki dla tych, którzy się go uczyli) w celu ustalenia odpowiedniego poziomu zaawansowania.

Dla uczniów z II i III wyboru, którzy zostaną zakwalifikowani do naszej szkoły, testy odbędą się w dniu ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych, czyli 16.07.2019r., w godz. 10:00 – 15:00.

Jeżeli uczeń nie napisze testu, to zostanie odgórnie przydzielony do grupy językowej.

do 28 czerwca 2019r. (piątek)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej z ustaleniem tych okoliczności.

Krok 4.

16 lipca 2019r. (środa) godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Dla uczniów z II i III wyboru, którzy zostaną zakwalifikowani do naszej szkoły, w godz. 10.00 – 15.00, odbędą się testy językowe.

Krok 5.

do 24 lipca 2019r. (środa) godz. 13.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

Kandydaci dostarczają również karty zdrowia otrzymane w szkole podstawowej/gimnazjum.

Krok 6.

25 lipca 2019r. (czwartek) godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

ewentualnie do 31 sierpnia 2018 r. rekrutacja uzupełniająca:

od 26 lipca 2019 r. do 30 lipca 2019 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 5 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej z ustaleniem tych okoliczności.

21 sierpnia 2019 r. godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 21 sierpnia 2019 r. do 29 sierpnia 2019 r. do godz. 13.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

30 sierpnia 2019 r. godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.