Author Archive Redakcja

OpublikowanoRedakcja

Drzwi otwarte już wkrótce

Już w najbliższą sobotę, 14 kwietnia, w godz. 9.00 – 11.30

DRZWI OTWARTE XXXII. Liceum Ogólnokształcącego.

Serdecznie zapraszamy Gimnazjalistów i ich rodziców na spotkanie z nauczycielami i uczniami naszej szkoły.

 

Dla tych, którzy nie będą mogli nas odwiedzić

przygotowaliśmy dodatkowe terminy:

27 kwietnia (wtorek) w godz. 17.00 – 19.00

oraz

10 maja (czwartek) w godz. 10.00 – 12.00

 

Drzwi otwarte 10 maja odbywać się będą podczas normalnych zajęć lekcyjnych.

Uczestnictwo wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Ilość miejsc ograniczona.

Link do formularza rejestracyjnego

Zapisy na dzień otwarty 10 maja ruszą w niedzielę 15 kwietnia od. godz. 16.00

Zapraszamy!

OpublikowanoRedakcja

Być albo nie być? – klasa 1LB na spektaklu „Hamlet”

Być albo nie być? Klasa 1lb była. Tym razem na najsłynniejszym spektaklu świata, czyli „Hamlecie” Williama Szekspira, retransmisji z National Theatre w Londynie. W rolę tytułową wcielił się znany aktor serialowy i filmowy, Benedict Cumberbatch. Ponieważ nikt tak dobrze nie rozumie Szekspira jak Brytyjczycy, zaprezentowana adaptacja robiła wrażenie pod względem aktorskim, scenograficznym i muzycznym. Spektakl można było obejrzeć dzięki uprzejmości Kina Rialto, które zgodziło się go pokazać specjalnie dla nas.

OpublikowanoRedakcja

Podsumowanie Szkolnego Dnia Liczby Pi

W środę 14 marca br. w naszej szkole odbyły się obchody Dnia liczby Pi. Data wybrana została nieprzypadkowo – 14 marca w notacji amerykańskiej to 3/14. W tym dniu dla wszystkich uczniów zorganizowane zostały konkursy Mistrza Rachunku 2018, Mistrza Sudoku 2018 oraz Konkurs na pi-emat.

Zwycięzcami konkursów zostali:

Mistrz Rachunku 2018 – Dominika Posełek (kl. 1LA)

Wicemistrzowie Rachunku 2018 – Roksana Maziarz (1LB), Joachim Bąk (1LB)

Mistrz Sudoku 2018 – Norman Menes (kl. 1LA)

Gratulujemy!

Nagrody dla najlepszych ufundowała Rada Rodziców Zespołu Szkół Komunikacji.

OpublikowanoRedakcja

Zasady obliczania punktów

O przyjęciu kandydatów do wskazanej klasy pierwszej  decyduje łączna ilość uzyskanych punktów z ocen i innych osiągnięć kandydata.

Lp. OCENIANE KRYTERIUM PUNKTACJA ŁĄCZNIE
PRZEDMIOTY WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM
1. Język polski Ocena:
celująca – 18 punktów
bardzo dobra – 17 punktów
dobra – 14 punktów
dostateczna – 8 punktów
dopuszczająca – 2 punkty
max 72 punkty
2. Matematyka
3. Pierwszy punktowany przedmiot wskazany przez szkolną komisję rekrutacyjną

LA (informatyczna) – informatyka

LB (interpersonalna) – historia

LC (prozdrowotna) – biologia

4. Drugi punktowany przedmiot wskazany przez szkolną komisję rekrutacyjną

LA (informatyczna) – język obcy nowożytny

LB (interpersonalna) – język obcy nowożytny

LC (prozdrowotna) – język obcy nowożytny


DODATKOWA AKTYWNOŚĆ LUB OSIĄGNIĘCIA KANDYDATA
5. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów max 10 punktów
6.

Angażowanie się w aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
Ważne: Komisja rekrutacyjna uwzględnia aktywność, która jest poświadczona poprzez wpis na świadectwo ukończenia gimnazjum

3 punkty
LAUREACI, FINALIŚCI ORAZ KANDYDACI, KTÓRZY UZYSKALI WYSOKIE MIEJSCA W ZAWODACH WIEDZY, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH
7.

Szczegółowe informacje dotyczące zawodów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym zawarte są w załączniku Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 2018/19.

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  2 pkt.;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym –  4 pkt.,
b) krajowym – 3 pkt.,
c) wojewódzkim – 2 pkt.,
d) powiatowym – 1 pkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z te maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W konkursach wiedzy i artystycznych nie uwzględnia się wyróżnień za uczestnictwo w konkursach.

Ważne: Komisja rekrutacyjna uwzględnia osiągnięcia, które są poświadczone poprzez wpis na świadectwo ukończenia gimnazjum

1 – 10 punktów max 18 punktów
WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
8. część humanistyczna
j. polski (1% = 0,2 pkt.)
historia i WOS (1% = 0,2 pkt.)
do 20 punktów
do 20 punktów
max 100 punktów
część matematyczno-przyrodnicza
matematyka (1% = 0,2 pkt.)
przedmioty przyrodnicze (1% = 0,2 pkt.)
do 20 punktów
do 20 punktów
część z j. obcego nowożytnego – poziom podstawowy (1% = 0,2 pkt.) do 20 punktów
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA 200

Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego a także Komunikatów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie naboru na rok szkolny 2018/2019.

OpublikowanoRedakcja

Harmonogram i zasady rekrutacji 2019/2020

Krok 1.

13 maja 2019r. (poniedziałek) – 31 maja 2019r. (piątek) godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Poznaniu będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego NABÓR 2019.

Na stronie internetowej naboru do szkoły ponadgimnazjalnej dostępnej pod linkiem będą zamieszczane aktualne informacje na temat rekrutacji. Poprzez serwis internetowy należy wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, wydrukować go i podpisany przez kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

Kandydat, dla którego XXXII Liceum Ogólnokształcące jest szkołą pierwszego wyboru, składa poniższe dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej z systemu NABÓR 2019,
  • kwestionariusz szkolny, który można wypełnić online i pobrać plik PDF ,
  • rodzice zamierzający skorzystać z uprawnień wynikających z kryteriów różnicujących zobowiązani są do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów do 31 maja 2019 r. Oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, natomiast pozostałe dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego (zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego) odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

Dokumenty rekrutacyjne prosimy składać w budynku XXXII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Bukowskiej 53.

W szkole drugiego i trzeciego wyboru kandydat nie musi składać wniosku elektronicznego. Obowiązek ten pojawia się, jeśli wybrana szkoła nie bierze udziału w poznańskim elektronicznym naborze.

 

Krok 2.

14 czerwca 2019r. (piątek) – 19 czerwca 2019r. (środa) godz. 15.00

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół.

Krok 3.

21 czerwca 2019r. (piątek) – 25 czerwca 2019r. (wtorek) godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata (zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty, dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum)

W tym terminie kandydat dostarcza również 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne.

W dniu 22.06. (piątek), 24.06. (poniedziałek) oraz 25.06. (wtorek) w godzinach 8.00-15.00 odbędą się testy językowe (język angielski obowiązkowy dla wszystkich i język niemiecki dla tych, którzy się go uczyli) w celu ustalenia odpowiedniego poziomu zaawansowania.

Dla uczniów z II i III wyboru, którzy zostaną zakwalifikowani do naszej szkoły, testy odbędą się w dniu ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych, czyli 16.07.2019r., w godz. 10:00 – 15:00.

Jeżeli uczeń nie napisze testu, to zostanie odgórnie przydzielony do grupy językowej.

do 28 czerwca 2019r. (piątek)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej z ustaleniem tych okoliczności.

Krok 4.

16 lipca 2019r. (środa) godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Dla uczniów z II i III wyboru, którzy zostaną zakwalifikowani do naszej szkoły, w godz. 10.00 – 15.00, odbędą się testy językowe.

Krok 5.

do 24 lipca 2019r. (środa) godz. 13.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

Kandydaci dostarczają również karty zdrowia otrzymane w szkole podstawowej/gimnazjum.

Krok 6.

25 lipca 2019r. (czwartek) godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

ewentualnie do 31 sierpnia 2018 r. rekrutacja uzupełniająca:

od 26 lipca 2019 r. do 30 lipca 2019 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 5 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej z ustaleniem tych okoliczności.

21 sierpnia 2019 r. godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 21 sierpnia 2019 r. do 29 sierpnia 2019 r. do godz. 13.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

30 sierpnia 2019 r. godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

OpublikowanoRedakcja

Informacja o zastępstwach w poniedziałek 18 września

W związku ze zmianą planu lekcji od poniedziałku 18 września publikujemy również informację o zastępstwa za nieobecnych nauczycieli w tym dniu (do pobrania poniżej)

17_09_18 Zastepstwa

OpublikowanoRedakcja

Plan lekcji obowiązujący od 18 września

Na stronie zsk.poznan.pl/plany dostępny jest nowy plan lekcji obowiązujący od poniedziałku 18 września 2017r.

OpublikowanoRedakcja

12 września 2017r., godz. 17.00 – zebrania z rodzicami

We wtorek, 12 września 2017r., o godz. 17.00 odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami.

Serdecznie zapraszamy.

OpublikowanoRedakcja

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dla klas pierwszych XXXII Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Komunikacji odbędzie się w poniedziałek 4 września o godz. 9.00 w auli PAN przy ul. Wieniawskiego 17/19.

Msza święta z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego odbędzie się o godzinie 8.00 w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela – ul. Fredry 11.

Podczas uroczystości obowiązuje odświętny strój szkolny (biała koszula, krawat, granatowe/czarne spodnie lub spódnica).

OpublikowanoRedakcja

Spotkanie klas pierwszych z wychowawcami

Spotkanie klas pierwszych XXXII Liceum Ogólnokształcącego z wychowawcami odbędzie się 31 sierpnia (czwartek) 2017 roku o godzinie 12.00 przy ul. Bukowskiej 53.