Author Archive Redakcja

OpublikowanoRedakcja

Informacja o zastępstwach w poniedziałek 18 września

W związku ze zmianą planu lekcji od poniedziałku 18 września publikujemy również informację o zastępstwa za nieobecnych nauczycieli w tym dniu (do pobrania poniżej)

17_09_18 Zastepstwa

OpublikowanoRedakcja

Plan lekcji obowiązujący od 18 września

Na stronie zsk.poznan.pl/plany dostępny jest nowy plan lekcji obowiązujący od poniedziałku 18 września 2017r.

OpublikowanoRedakcja

12 września 2017r., godz. 17.00 – zebrania z rodzicami

We wtorek, 12 września 2017r., o godz. 17.00 odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami.

Serdecznie zapraszamy.

OpublikowanoRedakcja

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dla klas pierwszych XXXII Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Komunikacji odbędzie się w poniedziałek 4 września o godz. 9.00 w auli PAN przy ul. Wieniawskiego 17/19.

Msza święta z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego odbędzie się o godzinie 8.00 w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela – ul. Fredry 11.

Podczas uroczystości obowiązuje odświętny strój szkolny (biała koszula, krawat, granatowe/czarne spodnie lub spódnica).

OpublikowanoRedakcja

Spotkanie klas pierwszych z wychowawcami

Spotkanie klas pierwszych XXXII Liceum Ogólnokształcącego z wychowawcami odbędzie się 31 sierpnia (czwartek) 2017 roku o godzinie 12.00 przy ul. Bukowskiej 53.

OpublikowanoRedakcja

Podręczniki na rok szkolny 2017/2018

Wykaz podręczników dla klas pierwszych dostępny jest na stronie Zespołu Szkół Komunikacji zsk.poznan.pl

OpublikowanoRedakcja

Rekrutacja – ważne informacje

 
Dnia 12 lipca 2017r. (środa):

 • o godz. 10.00 w siedzibie Zespołu Szkół Komunikacji przy ul. Fredry 13 zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły. Informację czy znalazłaś/łeś się na liście wstępnie zakwalifikowanych kandydatów znajdziesz również w Internecie, logując się do elektronicznego naboru. Pamiętaj, ogłoszona lista kandydatów jest wstępna. Uczniem danej klasy staniesz się dopiero po potwierdzeniu woli nauki, czyli przyniesieniu oryginałów dokumentów (o ile nie złożyłeś ich wcześniej).

 • w Zespole Szkół Komunikacji obowiązuje strój szkolny – w tym dniu w godzinach 10.00 -14.00 krawiec szyjący koszule będzie pobierał wymiary od uczniów zakwalifikowanych do szkoły (szczegółowe informacje na temat koszul tutaj)

 • będzie pobierana opłata w wysokości 164 zł na 2 koszule, identyfikator i krawat, wpłat można dokonywać w pokoju nr 11 lub na konto Rady Rodziców Zespołu Szkół Komunikacji 61-701 Poznań, ul Fredry 13; numer konta: 08102040270000180200310003 z dopiskiem „strój szkolny”

 • dla uczniów z II i III wyboru, którzy zostaną zakwalifikowani do XXXII Liceum Ogólnokształcącego, w godz. 10.00 – 15.00, odbędą się testy językowe (język angielski obowiązkowy dla wszystkich i język niemiecki dla tych, którzy się go uczyli) w celu ustalenia odpowiedniego poziomu zaawansowania. Jeżeli uczeń nie napisze testu, to zostanie odgórnie przydzielony do grupy językowej.

Osoby, które nie będą obecne w tym dniu w szkole, proszone są o wydrukowanie tabelki z wymiarami koszul ze strony internetowej szkoły, wypełnienie jej oraz dostarczenie wraz z dokonaniem wpłaty w pokoju nr 11, do dnia 21 lipca br.

 

do 20 lipca br. (czwartek) godz. 12.00

Kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone wcześniej). Kandydaci dostarczają również karty zdrowia otrzymane w gimnazjum.

 

21 lipca br. o godz. 13.00 zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

OpublikowanoRedakcja

Od 22 maja do 9 czerwca trwa I etap rekrutacji

Od 22 maja (poniedziałek) do 9 czerwca (piątek) do godziny 15.00 składanie dokumentów rekrutacyjnych

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 (pobierz).

1) Wypełnij wniosek elektroniczny (link) i ZATWIERDŹ.

System wygeneruje dla Ciebie PIN – zapisz go i zachowaj.

2) Wydrukuj wniosek.

Wydrukowanie wniosku PRZED zatwierdzeniem spowoduje, że Twoje dane NIE ZOSTANĄ ZAPISANE w systemie!

3) Złóż wniosek – tylko w szkole pierwszego wyboru (uwaga! – wyjątkiem są szkoły, które nie biorą udziału w naborze elektronicznym).

Kandydat, dla którego XXXII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Komunikacji jest szkołą pierwszego wyboru, składa poniższe dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej z systemu NABÓR 2017,
 • kwestionariusz szkolny (do pobrania na dole),
 • opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dotyczącą ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia (dotyczy osób o ograniczonych możliwościach wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia)

Dokumenty rekrutacyjne prosimy składać w siedzibie Zespołu Szkół Komunikacji, przy ul. Fredry 13, w pokoju nr 10  (I piętro, pokój pedagoga i psychologa szkolnego) w godzinach: w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9:00 – 13:00 oraz we wtorki i czwartki w godz. 13:00 – 16:00.

Jeżeli we wniosku została zaznaczona opcja o pierwszeństwie w przyjęciu – należy dołączyć dokumenty uprawniające do pierwszeństwa na drugim albo na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art.20f ust.3 i 4 (art.20c. ust.2) Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami.

Do pobrania:

Kwestionariusz osobowy kandydata – pobierz

Oświadczenie o spełnieniu warunków rodziny wielodzietnej – pobierz

OpublikowanoRedakcja

Harmonogram i zasady rekrutacji 2017/2018

KROK 1.

22 maja 2017r. (poniedziałek) – 9 czerwca 2017r. (piątek) godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Poznaniu będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego NABÓR.

Na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor/ będą zamieszczane aktualne informacje na temat rekrutacji. Przy pomocy serwisu internetowego należy wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, wydrukować go i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

Kandydat, dla którego XXXII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Komunikacji jest szkołą pierwszego wyboru, składa poniższe dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej z systemu NABÓR 2017 (link),
  • kwestionariusz szkolny (do pobrania KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA 2017),
  • opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dotyczącą ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
  • dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów różnicujących – Oświadczenie (wzór do pobrania ze strony internetowej Naboru) potwierdzające spełnianie kryteriów, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, natomiast pozostałe dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego (zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego) odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

Dokumenty rekrutacyjne prosimy składać w pokoju nr 10  (I piętro, pokój pedagoga i psychologa szkolnego) w godzinach: w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9:00 – 13:00 oraz we wtorki i czwartki w godz. 13:00 – 16:00.

W szkole drugiego i trzeciego wyboru kandydat nie musi składać wniosku elektronicznego. Obowiązek ten pojawia się, jeśli wybrana szkoła nie bierze udziału w elektronicznym naborze.

Do pobrania:

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych (z systemu NABÓR)

Wzór wniosku do szkoły ponadgimnazjalnej (wniosek musi być wypełniony w systemie NABÓR)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA 2017

Oświadczenia – rodzina wielodzietna

KROK 2.

od 23 czerwca 2017 r. (piątek) do 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty, dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum).

W tym terminie kandydat dostarcza również 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne.

W dniu 23.06. lub 26.06. w godzinach 8.00-15.00 odbędą się testy językowe (język angielski obowiązkowy dla wszystkich i język niemiecki dla tych, którzy się go uczyli) w celu ustalenia odpowiedniego poziomu zaawansowania.

Dla uczniów z II i III wyboru, którzy zostaną zakwalifikowani do naszej szkoły testy odbędą się w dniu ogłoszenia listy, czyli 12.07.2017 r. w godz. 10:00 – 15:00.

Jeżeli uczeń nie napisze testu, to zostanie odgórnie przydzielony do grupy. Osoby, które z przyczyn losowych będą w tych dniach nieobecne, proszone są o kontakt  ze szkołą (sekretariat)  do dnia
21 lipca 2017 r. w celu napisania testu.

do 27 czerwca 2017 r. (wtorek)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

KROK 3.

12 lipca 2017 r. (środa) godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Dla uczniów z II i III wyboru, którzy zostaną zakwalifikowani do naszej szkół, w godz. 10.00 – 15.00, odbędą się testy językowe.

KROK 4.

do 20 lipca 2017 r. (czwartek) godz. 12.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

Kandydaci dostarczają również karty zdrowia otrzymane w gimnazjum;

KROK 5.

21 lipca 2017 r. (piątek) godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

ewentualnie do 29 sierpnia 2017 r.

Rekrutacja uzupełniająca – szczegółowy harmonogram po ogłoszeniu listy kandydatów przyjętych.

OpublikowanoRedakcja

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym do poszczególnych klas

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 brane będą pod uwagę następujące oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

Nazwa oddziału Przedmioty punktowane
LA – klasa informatyczna język polski matematyka informatyka język obcy nowożytny
LB – klasa biotechnologiczna informatyka biologia
LC – komunikacja językowa i globalna geografia język obcy nowożytny
LD – komunikacja interpersonalna historia język obcy nowożytny

W przypadku przeliczania na punkty wyżej wymienionych ocen, za oceny wyrażone w stopniu:
1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.