Harmonogram i zasady rekrutacji 2017/2018

OpublikowanoRedakcja

Harmonogram i zasady rekrutacji 2017/2018

KROK 1.

22 maja 2017r. (poniedziałek) – 9 czerwca 2017r. (piątek) godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Poznaniu będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego NABÓR.

Na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor/ będą zamieszczane aktualne informacje na temat rekrutacji. Przy pomocy serwisu internetowego należy wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, wydrukować go i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

Kandydat, dla którego XXXII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Komunikacji jest szkołą pierwszego wyboru, składa poniższe dokumenty:

    • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej z systemu NABÓR 2017 (link),
    • kwestionariusz szkolny (do pobrania KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA 2017),
    • opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dotyczącą ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
    • dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów różnicujących – Oświadczenie (wzór do pobrania ze strony internetowej Naboru) potwierdzające spełnianie kryteriów, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, natomiast pozostałe dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego (zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego) odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

Dokumenty rekrutacyjne prosimy składać w pokoju nr 10  (I piętro, pokój pedagoga i psychologa szkolnego) w godzinach: w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9:00 – 13:00 oraz we wtorki i czwartki w godz. 13:00 – 16:00.

W szkole drugiego i trzeciego wyboru kandydat nie musi składać wniosku elektronicznego. Obowiązek ten pojawia się, jeśli wybrana szkoła nie bierze udziału w elektronicznym naborze.

Do pobrania:

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych (z systemu NABÓR)

Wzór wniosku do szkoły ponadgimnazjalnej (wniosek musi być wypełniony w systemie NABÓR)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA 2017

Oświadczenia – rodzina wielodzietna

KROK 2.

od 23 czerwca 2017 r. (piątek) do 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty, dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum).

W tym terminie kandydat dostarcza również 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne.

W dniu 23.06. lub 26.06. w godzinach 8.00-15.00 odbędą się testy językowe (język angielski obowiązkowy dla wszystkich i język niemiecki dla tych, którzy się go uczyli) w celu ustalenia odpowiedniego poziomu zaawansowania.

Dla uczniów z II i III wyboru, którzy zostaną zakwalifikowani do naszej szkoły testy odbędą się w dniu ogłoszenia listy, czyli 12.07.2017 r. w godz. 10:00 – 15:00.

Jeżeli uczeń nie napisze testu, to zostanie odgórnie przydzielony do grupy. Osoby, które z przyczyn losowych będą w tych dniach nieobecne, proszone są o kontakt  ze szkołą (sekretariat)  do dnia
21 lipca 2017 r. w celu napisania testu.

do 27 czerwca 2017 r. (wtorek)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

KROK 3.

12 lipca 2017 r. (środa) godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Dla uczniów z II i III wyboru, którzy zostaną zakwalifikowani do naszej szkół, w godz. 10.00 – 15.00, odbędą się testy językowe.

KROK 4.

do 20 lipca 2017 r. (czwartek) godz. 12.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

Kandydaci dostarczają również karty zdrowia otrzymane w gimnazjum;

KROK 5.

21 lipca 2017 r. (piątek) godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

ewentualnie do 29 sierpnia 2017 r.

Rekrutacja uzupełniająca – szczegółowy harmonogram po ogłoszeniu listy kandydatów przyjętych.