Informacje ogólne

 
Spotkanie Rady Rodziców odbędzie się w dniu 5.06.2019 r. (środa) o godz. 17.00 w świetlicy budynku ZSK przy ul. Fredry 13.
 
Katarzyna Palacz
Przewodnicząca Rady Rodziców ZSK
 

Rada Rodziców Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu

Rada Rodziców jest jedynym przedstawicielem ogółu rodziców uczniów szkoły i reprezentuje rodziców oraz uczniów szkoły wobec dyrektora i innych organów.

W Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu w roku szkolnym 2018/2019 utworzono jedną Radę Rodziców dla całego zespołu szkół. W jej skład wchodzą przedstawiciele rodziców uczniów klas technikum, liceum oraz gimnazjum wybrani podczas klasowych zebrań rodziców we wrześniu 2018 r.

Łącznie Rada Rodziców liczy 31 osób, po jednym przedstawicielu każdej klasy.

Prezydium Rady Rodziców tworzą:

Funkcja Imię i nazwisko Klasa
Przewodniczący Katarzyna Palacz 4B (Technikum)
Zastępca Ewa Baum 1B (Liceum)
Skarbnik Marlena Handke 3C (Technikum)
Sekretarz Mariusz Matuszewski 2A (Liceum)
Członek Joanna Hryniewicz 3A (Gimnazjum)
Członek Agnieszka Dolata 1D (Technikum)
Członek Marek Kubiak 3B (Technikum)

Celem Rady Rodziców jest współpraca z organami Szkoły w organizowaniu kształcenia i wychowania uczniów.

Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie działalności statutowej szkoły. Wydatkowanie środków odbywa się na podstawie preliminarza opracowanego na dany rok szkolny.

Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał w terminach przyjętych w planie pracy Rady Rodziców.

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.

Szczegółowe kompetencje, strukturę, tryb pracy oraz zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców uchwalony na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

Przewodnicząca Rady Rodziców ZSK
Katarzyna Palacz

Do pobrania:

Informacje o składce na Radę Rodziców 2018_19.doc

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW Edu Plus.pdf