Informacje ogólne

Najbliższe spotkanie Rady Rodziców odbędzie się w dniu 19.09.2018 r. (środa) o godz. 18.00 w świetlicy budynku ZSK przy ul. Fredry 13.

 

Rada Rodziców Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu

Rada Rodziców jest jedynym przedstawicielem ogółu rodziców uczniów szkoły i reprezentuje rodziców oraz uczniów szkoły wobec dyrektora i innych organów.
W Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu w roku szkolnym 2017/2018 utworzono jedną Radę Rodziców dla całego zespołu szkół. W jej skład wchodzą przedstawiciele rodziców uczniów klas technikum, liceum oraz gimnazjum wybrani podczas klasowych zebrań rodziców we wrześniu 2017 r.
Łącznie Rada Rodziców liczy 34 osoby, po jednym przedstawicielu każdej klasy.

Prezydium Rady Rodziców tworzą:

Funkcja Imię i nazwisko Klasa
Przewodniczący Katarzyna Palacz 3B (Technikum)
Zastępca Mariola Welc 4D (Technikum)
Skarbnik Adam Kaczmarek 1C (Technikum)
Sekretarz Marek Kubiak 2B (Gimnazjum)
Członek Marlena Handke 2C (Technikum)
Członek Adam Pleskaczyński 1B (Liceum)
Członek Sylwia Szawala-Wieloch 3C (Gimnazjum)

Celem Rady Rodziców jest współpraca z organami Szkoły w organizowaniu kształcenia i wychowania uczniów.
Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie działalności statutowej szkoły. Wydatkowanie środków odbywa się na podstawie preliminarza opracowanego na dany rok szkolny.
Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał w terminach przyjętych w planie pracy Rady Rodziców.
Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.
Szczegółowe kompetencje, strukturę, tryb pracy oraz zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców uchwalony na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

Przewodnicząca Rady Rodziców ZSK
Katarzyna Palacz

Do pobrania:

Informacje o składce na Radę Rodziców 2018_19.doc

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW Edu Plus.pdf