LD – komunikacja interpersonalna

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia

Przedmioty uzupełniające: psychologia w komunikacji interpersonalnej, komunikacja wizualna, artystyczna i reklama, przyroda*

*Przedmioty uzupełniające realizowane są według autorskich programów nauczycieli Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Przedmiot Przyroda jest obowiązkowym przedmiotem uzupełniającym zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Liczba miejsc: 30

Języki obce:

język angielski (I język) – obowiązkowy (nauczany w grupach międzyoddziałowych według stopnia zaawansowania znajomości języka)

język hiszpański/język niemiecki/język rosyjski (II język) – do wyboru.**

**Nauka wybranego przez ucznia drugiego języka obcego jest możliwa pod warunkiem, że zbierze się minimum 12 osób chcących uczyć się danego języka obcego.

Przedmioty punktowane: język polski***,  matematyka***, historia, język obcy nowożytny

***Przedmiot obowiązkowy dla wszystkich uczniów na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

OPIS KLASY:

To klasa dla humanistów. Uczniowie nabędą umiejętności w obszarze różnych form komunikowania się, przekazu oraz umiejętności mediacji i negocjacji.  Będą mieli możliwość uczestniczenia w tutoringu jako spersonalizowanej formie edukacji. Nauka w tej klasie pozwoli uczniom na kontynuowanie kształcenia na kierunkach związanych z Public Relations, Human Research oraz zarządzaniem. To również ciekawy wybór dla zainteresowanych studiami pedagogiczno-psychologicznymi, filologicznymi oraz marketingiem i reklamą.

PROPONOWANE KIERUNKI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:
pedagogika, psychologia, marketing i reklama, filologia, socjologia, resocjalizacja, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, kierunki artystyczne, politologia

WSPÓŁPRACA:
Polskie Centrum Mediacji w Poznaniu, Collegium Wratislaviense we Wrocławiu