Rekrutacja krok po kroku

OpublikowanoRedakcja

Rekrutacja krok po kroku

 KROK 1.

13 maja 2019r. (poniedziałek) – 31 maja 2019r. (piątek) godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego NABÓR 2019.

Na stronie internetowej naboru, dostępnej pod linkiem będą zamieszczane aktualne informacje na temat rekrutacji. Poprzez serwis internetowy należy wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, wydrukować go i podpisany przez kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

Kandydat, dla którego XXXII Liceum Ogólnokształcące jest szkołą pierwszego wyboru, składa poniższe dokumenty:

– wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, wydrukowany z systemu NABÓR 2019  (dla uczniów szkół podstawowych link do strony, dla uczniów gimnazjum link do strony)

– kwestionariusz szkolny ZSK, który można wypełnić tylko on-line pod linkiem, a następnie pobrać plik w wersji PDF , wydrukować i podpisany dostarczyć do szkoły

– rodzice zamierzający skorzystać z uprawnień wynikających z kryteriów różnicujących zobowiązani są do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów do 25 czerwca 2019r. 

Dokumenty rekrutacyjne do XXXII Liceum Ogólnokształcącego prosimy składać przy ul. Bukowskiej 53, w godzinach:

w poniedziałki i wtorki – 11:00 – 15:00 oraz w środy, czwartki i piątki – 8.00 – 13.00.

Dokumenty prosimy dostarczyć w foliowej koszulce.

W szkole drugiego i trzeciego wyboru kandydat nie musi składać wydrukowanego wniosku. Obowiązek ten pojawia się, jeśli wybrana szkoła nie bierze udziału w poznańskim elektronicznym naborze.

KROK 2.

Od 14 czerwca (piątek) do 19 czerwca 2019r. (środa) godz. 15.00

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół.

KROK 3.

od 21 czerwca 2018r. (piątek) do 25 czerwca 2019r. (wtorek) godz. 15.00

Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata.

W tym terminie kandydat dostarcza również 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne.

W dniach 21.06. (piątek) do 25.06. (wtorek) w godzinach 8.00 – 15.00 odbędą się testy językowe (język angielski obowiązkowy dla wszystkich i język niemiecki dla tych, którzy się go uczyli) w celu ustalenia odpowiedniego poziomu zaawansowania.

Dla uczniów z II, III i dalszych wyborów, którzy zostaną zakwalifikowani do naszej szkoły, testy odbędą się w dniu ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych, czyli 16.07.2019r., w godz. 10:00 – 15:00.

Jeżeli uczeń nie napisze testu, to zostanie odgórnie przydzielony do grupy językowej. Osoby, które z przyczyn losowych będą w tych dniach nieobecne, proszone są o kontakt  ze szkołą (sekretariat)  do dnia 19.07.2019r. w celu napisania testu.

do 28 czerwca 2019r. (piątek)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

KROK 4.

16 lipca 2019r. (wtorek) godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Dla uczniów z II, III i dalszych wyborów, którzy zostaną zakwalifikowani do naszej szkoły, w tym dniu w godz. 10.00 – 15.00, odbędą się testy językowe.

KROK 5.

Od 16 (wtorek) do 24 lipca 2019r. (środa) godz. 13.00

Kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały złożone wcześniej).

Kandydaci dostarczają również karty zdrowia otrzymane w gimnazjum lub szkole podstawowej; ponadto – kandydaci do Technikum Komunikacji dostarczają zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w konkretnym zawodzie.

KROK 6.

25 lipca 2018r. (czwartek) godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Jeżeli szkoła nie dokona naboru do XXXII Liceum Ogólnokształcącego, odbędzie się rekrutacja uzupełniająca wg poniższego harmonogramu:

26 lipca (piątek) do 30 lipca (wtorek) 2019r. godz.15.00 – złożenie następujących dokumentów:

– wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z systemu NABÓR 2019,

– kwestionariusza szkolnego,

– dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów różnicujących.

do 5 sierpnia 2019r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów różnicujących

21 sierpnia 2019r. godz. 10.00 (środa) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21 (środa) – 23 sierpnia 2019r. (piątek) – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

21 (środa) – 29 sierpnia 2019r. (czwartek), do godz. 13.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały złożone wcześniej)

30 sierpnia 2019r. (piątek), godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych