Zasady obliczania punktów

OpublikowanoRedakcja

Zasady obliczania punktów

O przyjęciu kandydatów do wskazanej klasy pierwszej  decyduje łączna ilość uzyskanych punktów z ocen i innych osiągnięć kandydata.

Lp. OCENIANE KRYTERIUM PUNKTACJA ŁĄCZNIE
PRZEDMIOTY WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM
1. Język polski Ocena:
celująca – 18 punktów
bardzo dobra – 17 punktów
dobra – 14 punktów
dostateczna – 8 punktów
dopuszczająca – 2 punkty
max 72 punkty
2. Matematyka
3. Pierwszy punktowany przedmiot wskazany przez szkolną komisję rekrutacyjną

LA (informatyczna) – informatyka

LB (interpersonalna) – historia

LC (prozdrowotna) – biologia

4. Drugi punktowany przedmiot wskazany przez szkolną komisję rekrutacyjną

LA (informatyczna) – język obcy nowożytny

LB (interpersonalna) – język obcy nowożytny

LC (prozdrowotna) – język obcy nowożytny


DODATKOWA AKTYWNOŚĆ LUB OSIĄGNIĘCIA KANDYDATA
5. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów max 10 punktów
6.

Angażowanie się w aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
Ważne: Komisja rekrutacyjna uwzględnia aktywność, która jest poświadczona poprzez wpis na świadectwo ukończenia gimnazjum

3 punkty
LAUREACI, FINALIŚCI ORAZ KANDYDACI, KTÓRZY UZYSKALI WYSOKIE MIEJSCA W ZAWODACH WIEDZY, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH
7.

Szczegółowe informacje dotyczące zawodów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym zawarte są w załączniku Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 2018/19.

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  2 pkt.;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym –  4 pkt.,
b) krajowym – 3 pkt.,
c) wojewódzkim – 2 pkt.,
d) powiatowym – 1 pkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z te maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W konkursach wiedzy i artystycznych nie uwzględnia się wyróżnień za uczestnictwo w konkursach.

Ważne: Komisja rekrutacyjna uwzględnia osiągnięcia, które są poświadczone poprzez wpis na świadectwo ukończenia gimnazjum

1 – 10 punktów max 18 punktów
WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
8. część humanistyczna
j. polski (1% = 0,2 pkt.)
historia i WOS (1% = 0,2 pkt.)
do 20 punktów
do 20 punktów
max 100 punktów
część matematyczno-przyrodnicza
matematyka (1% = 0,2 pkt.)
przedmioty przyrodnicze (1% = 0,2 pkt.)
do 20 punktów
do 20 punktów
część z j. obcego nowożytnego – poziom podstawowy (1% = 0,2 pkt.) do 20 punktów
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA 200

Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego a także Komunikatów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie naboru na rok szkolny 2018/2019.